Status prawny

STATUT TEATRU POWSZECHNEGO W WARSZAWIE IM. ZYGMUNTA HÜBNERA
Uchwalono w 2012 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

     § 1. 1. Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.
     2. Teatr używa nazwy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.
     § 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);
6) niniejszego statutu.
     § 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
     § 4. 1. Siedzibą Teatru jest Warszawa.
     2. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
     § 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.
     2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Rozdział 2
Zakres działalności

     § 6. Zakres działalności Teatru obejmuje:
1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią;
2) prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury;
3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;
4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
5) współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi,
organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury:
6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
7) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;
8) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych;
9) prowadzenie galerii sztuki i ekspozycji wystaw prezentujących dzieła twórców różnych dyscyplin plastycznych;
10) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;
11) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;
12) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Rozdział 3
Organizacja

     § 7. 1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.
     2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia *następnego roku.
     § 8. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
     § 9. 1. Dyrektor Teatru, zwany dalej „Dyrektorem”, zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
     2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.
     3. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
     4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.
     5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
     § 10. 1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.
     2. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.
     3. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.
     4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.
     5. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

     § 11. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
     2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
     § 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
     2. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.
     3. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.
     § 13. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
     2. Przychodami Teatru są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
4) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;
5) środki uzyskane z innych źródeł.
     § 14. 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
     2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) działalności impresaryjnej;
2) działalności wystawienniczej;
3) działalności wydawniczej;
4) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
5) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.
     3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

     § 15. Zmiany w statucie Teatru mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.
Informacje o stroniePierwsza publikacja: 31.01.2024, 14:42 adminOstatnia zmiana: 31.01.2024, 14:44 admin
Wyświetl historię zmian
OperacjaDataOpisAutor
Aktualizacja31.01.2024, 14:44Zaktualizowano: treśćadmin
Aktualizacja31.01.2024, 14:44Zaktualizowano: treśćadmin
Aktualizacja31.01.2024, 14:42Zaktualizowano: tytuł, treść, ścieżkę, metatagiadmin
Utworzenie31.01.2024, 14:42admin